Πέμπτη, 1 Μαρτίου 2018

ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΣΩΤΗΡΙΑΣ

Πρώτη Επιστολή προς Θεσσαλονικείς !!!

15. «Τοῦτο γὰρ ὑμῖν λέγομεν ἐν λόγῳ Κυρίου, ὅτι ἡμεῖς οἱ ζῶντες οἱ περιλειπόμενοι εἰς τὴν παρουσίαν τοῦ Κυρίου οὐ μὴ φθάσωμεν τοὺς κοιμηθέντας• 

16. ὅτι αὐτὸς ὁ Κύριος ἐν κελεύσματι, ἐν φωνῇ ἀρχαγγέλου καὶ ἐν σάλπιγγι θεοῦ, καταβήσεται ἀπ' οὐρανοῦ, καὶ οἱ νεκροὶ ἐν Χριστῷ ἀναστήσονται πρῶτον,

17. ἔπειτα ἡμεῖς οἱ ζῶντες οἱ περιλειπόμενοι ἅμα σὺν αὐτοῖς ἁρπαγησόμεθα ἐν νεφέλαις εἰς ἀπάντησιν τοῦ Κυρίου εἰς ἀέρα • καὶ οὕτως πάντοτε σὺν Κυρίῳ ἐσόμεθα».


ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΧΑΡΕΙΤΕ !!!
Σχηματίζεται ο Νέος λαός του Κυρίου ! Η ημέρα αυτή ξεκίνησε. Είναι ανάγκη να στρέψετε την προσοχή σας σ’ αυτό το γεγονός. Να ερευνήσετε πως θα πραγματοποιηθεί όλο αυτό, διότι οι διαλεκτικοί οδηγοί του ποιμνίου, δεν γνωρίζουν αυτή την υπέροχη ανάπτυξη, ούτε τις διάφορες όψεις που αναφέρει ο Παύλος, στην πρώτη επιστολή του προς Θεσσαλονικείς (4:13-18). Αυτός ο νέος - μη διαλεκτικός τύπος ανθρώπου, αυτή η θαυμαστή εκδήλωση και η ανάπτυξή του ξεκίνησε. Μένει να ερευνήσουμε πως μπορεί να πραγματοποιηθεί όλο αυτό και, τελικά, ποια αποτελέσματα μπορούμε να αναμένουμε…
«Η εἰκόνα τοῦ ἐπουρανίου….»
Α’ Κορ. 15:48-49 "οἷος ὁ χοϊκός, τοιοῦτοι καὶ οἱ χοϊκοί, καὶ οἷος ὁ ἐπουράνιος, τοιοῦτοι καὶ οἱ ἐπουράνιοι. Όποιος ήτο ο χωματένιος, θνητός δηλαδή και φθαρτός, τέτοιοι χωματένιοι είναι και οι απόγονοί του. Και οποιος είναι ο επουράνιος, πνευματικός και άφθαρτος, τέτοιοι θα είναι και οι επουράνιοι, οι πιστοί δηλαδή που αναγεννώνται δι' αυτού εις την νέαν ζωήν.
καὶ καθὼς ἐφορέσαμεν τὴν εἰκόνα τοῦ χοϊκοῦ, φορέσομεν καὶ τὴν εἰκόνα τοῦ ἐπουρανίου.
Και όπως επήραμεν επάνω μας και εφορέσαμεν τα ιδιώματα του χωματένιου, έτσι θα φορέσωμε τα ιδιώματα του επουρανίου και θα γίνωμεν εικών αυτού".

"Ιδού, Μυστήριον λέγω προς εσάς· πάντες μεν δεν θέλομεν κοιμηθή, πάντες όμως θέλομεν μεταμορφωθή, εν μιά στιγμή, εν ριπή οφθαλμού, εν τη εσχάτη σάλπιγγι· διότι θέλει σαλπίσει, και οι νεκροί θέλουσιν αναστηθή άφθαρτοι, και ημείς θέλομεν μεταμορφωθή". Α' Κορ.15:51-57.
ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΡΩΤΑΝΕ: "ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΌ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ" ?

Οι εξωτερικοί χοϊκοί άνθρωποι ακόμα δεν μπορούν να δουν !!!
Δεν εργάζονται, ώστε να φέρουν μέσα τους την Εικόνα του Αθάνατου Ανθρώπου όσο γίνεται πιο καθαρά, να δουν μέσα τους τον Ουράνιο Άνθρωπο, και η Πίστη τους να ανδρωθεί !
Ο Παύλος μιλά εδώ για την Εικόνα του Ουράνιου Ανθρώπου την οποία όταν οραματικά δει ο πιστός, αυτό είναι ένα υπέροχο Μυστήριο ! Γι’ αυτό το Μυστήριο μιλά το 15ο κεφάλαιο της προς Κορινθίους επιστολής, αλλά αυτό το Μεγάλο Μυστήριο, αποκαλύπτεται μόνον σ’ αυτούς που προετοιμάζονται μέσα τους για να βαδίσουν αυτόν τον Ουράνιο Δρόμο <<χωρίς το «εγώ» ξέρω>> της παλιάς φύσης. Αλλά με την ταπεινότητα της Απάρνησης του παλαιού εαυτού. Αυτή η Εικόνα του Αθάνατου ανθρώπου, σχηματίζεται ως νοητική σύλληψη γεννημένη από τη Δύναμη της Ακτινοβολίας Φωτός του Ιησού Χριστού μας, και μόνο τότε μπορεί κανείς να αναρριχηθεί αυτό το νέο σκαλοπάτι το οποίο ο Παύλος το ονομάζει ένα <<ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΣΩΤΗΡΙΑΣ>> ένα μέσο για τη Θεραπεία και την Ολοκλήρωση της Ανθρωπότητας..
Αλλά ποιος να ακούσει σήμερα? "ότι αυτό το φθαρτό ενδύεται το άφθαρτο και το θνητό την Αθανασία ;;; (15:53) <<δεῖ γὰρ τὸ φθαρτὸν τοῦτο ἐνδύσασθαι ἀφθαρσίαν καὶ τὸ θνητὸν τοῦτο ἐνδύσασθαι ἀθανασίαν".
"ὅταν δὲ τὸ φθαρτὸν τοῦτο ἐνδύσηται ἀφθαρσίαν καὶ τὸ θνητὸν τοῦτο ἐνδύσηται ἀθανασίαν, τότε γενήσεται ὁ λόγος ὁ γεγραμμένος· κατεπόθη ὁ θάνατος εἰς νῖκος" !!!

ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΤΑ ΠΕΡΙΦΗΜΑ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ:
Α’ Κορ. 1:18-20. "Ὁ λόγος γὰρ ὁ τοῦ σταυροῦ τοῖς μὲν ἀπολλυμένοις μωρία ἐστί, τοῖς δὲ σῳζομένοις ἡμῖν δύναμις Θεοῦ ἐστι". "Διότι το περί σταυρού θείον κήρυγμα εις εκείνους μεν, που απιστούν και επιμένουν να βαδίζουν τον δρόμον της απωλείας, φαίνεται και θεωρείται μωρία• εις ημάς όμως, που το εδέχθημεν και ευρισκόμεθα στον δρόμον της σωτηρίας, είναι, όπως και η προσωπική μας πείρα βεβαιώνει, δύναμις Θεού" Α’ Κορ.1:18-20.

Και ενώ ο κόσμος βαλτώνει σε θρησκοληψίες, υπάρχουν λίγοι άνθρωποι που εκζητούν την Απελευθέρωση !!! Αλλά με τη φοβερή σοφία αυτού του κόσμου δεν μπορεί κανείς να γνωρίσει "τον Θεόν εν τη σοφία του Θεού"....
«γέγραπται γάρ· ἀπολῶ τὴν σοφίαν τῶν σοφῶν,
καὶ τὴν σύνεσιν τῶν συνετῶν ἀθετήσω».
«Οι άπιστοι, σκοτισμένοι από τα πάθη της αμαρτίας, δεν ημπορούν να εννοήσουν το ύψος της ευαγγελικής αληθείας, τα έχουν κυριολεκτικώς χαμένα, διότι έχει γραφή δι' αυτούς από τον προφήτην Ησαΐαν• “θα καταστρέψω και θα εξαφανίσω, λέγει ο Θεός, την σοφίαν αυτών, που παρουσιάζονται ως σοφοί και θα εκτοπίσω ως ανόητον την φρόνησιν εκείνων, οι οποίοι παρουσιάζονται ως συνετοί».
«ποῦ σοφός; ποῦ γραμματεύς; ποῦ συζητητὴς τοῦ αἰῶνος τούτου; οὐχὶ ἐμώρανεν ὁ Θεὸς τὴν σοφίαν τοῦ κόσμου τούτου;». «Που είναι, λοιπόν, τώρα σοφός; Που είναι Εβραίος γραμματεύς ο οποίος κατέχει και διδάσκει τον Νόμον; Που είναι ικανός συζητητής και απολογητής της πλάνης, που επικρατεί κατά την εποχήν αυτήν; Δια των πραγμάτων δεν απέδειξεν ο Θεός μωράν και ανωφελή την σοφίαν, την οποίαν εμπνέει και καλλιεργεί ο κόσμος, που ευρίσκεται μακράν από την θείαν αλήθειαν;»


Kρατηθείτε μακριά από τον κόσμο, να στραφούμε σε μια άλλη Πραγματικότητα, Ελεύθερη από κάθε παλιά διαλεκτική ή φιλοσοφική υπόθεση.. Μπορούμε να βρούμε κάποιο χνάρι της;;; Και όταν την αποδεχθεί κανείς μπορεί να ελέγξει πρακτικά αυτό το «άλλη Πραγματικότητα» ώστε να προστατευθεί από μια νέα αυταπάτη;;;
Η απάντησή μας είναι ένα ξεκάθαρο «Ναι». Ιησούς Χριστός είναι ανώτερη Λογική Πραγματικότητα, και όχι μόνο ιστορική εμφάνιση. Θα δούμε λοιπόν πως μπορούμε να το εννοήσουμε αυτό..

Γι’ αυτό οι άνθρωποι,
έχουν τακτοποιήσει τη ζωή τους τόσο όμορφα !!!
Αν τους ρωτήσετε: "έχετε επιτύχει συντριβή της καρδιάς; Την απάρνηση του παλιού εαυτού; Ή έχετε ξεντυθεί το γήινο «εγώ»; Τότε ταράζονται, κοκκινίζουν από ντροπή, και η άρνηση του Πέτρου, επαναλαμβάνεται συνεχώς, με τους μαθητές που δεν περνούν ούτε στον Προθάλαμο !!! Γι' αυτό έρχεται η αντίδραση, και ακούμε το: «παραληρείς Παύλε..» από τον Ρωμαίο κυβερνήτη Φήστο. Πως έγινες τόσο αφελής Παύλε, ώστε οι αντιφρονούντες να σε φωνάζουν Παυλάκη; Τόσο ανόητος έγινες, που απορροφάσαι από την αφροσύνη του Σταυρού?
Αλλά αυτή η φαινομενική αφροσύνη, παίρνει μια υψηλή και λογική έννοια, αυτή η νομιζόμενη αφροσύνη του Παύλου, γίνεται μια Θαυμάσια Δύναμη, μόνο γι’ αυτούς που είναι ικανοί να καταλάβουν, και είναι έτοιμοι να φέρουν το Σταυρό του Χριστού που τους Μεταμορφώνει ! Από σήμερα, ας μη χάσουμε ούτε μια κουβέντα μ’ αυτούς που στέκονται γεμάτοι αλαζονεία, στο μέσον αυτής της εκπεσμένης φύσης. Μένουμε σιωπηλοί, ούτε μια λέξη δεν προφέρουμε για την υπεράσπισή μας, ούτε μια λέξη παραχώρησης. "Oποιος ταπεινώσει εαυτόν, θα υψωθεί" από τον Μεγάλο Ποιητή μας, και θα γίνει και αυτός Ποιήμα Χριστού !!!

1 σχόλιο:

  1. Δεν φτάνει λοιπόν, όλοι μας να μελετήσουμε
    με προσοχή το κδ' κεφάλαιο στο Κατά Ματθαίον...
    Δεν ανήκει σε εμάς, να γνωρίζουμε το πότε, θα συμβεί το: «εις απάντησιν του Κύριου εις αέραν» ! Αλλά το μόνο που ζητά σήμερα από μας το Άγιο Πνεύμα, είναι να μη βαδίζουμε, ως εξωτερικοί Μαθητές του Χριστού, μαζί με τα πλήθη, και τις μάζες της άγνοιας και του χαμού....

    Αλλά ας στραφούμε μέσα μας. Να μείνουμε σιωπηλοί μπροστά στο Θεό, να του παραδώσουμε τον εαυτό μας, να αγνισθούμε, να λάβουμε αρετές,να κατεδαφιστεί πρώτα το παλιό διαλεκτικό σκήνωμα, και μετά Χάριτι Θεού, «να οικοδομηθεί, το νέο μας σκήνωμα, να μην βρεθούμε γυμνοί»!Να ενδυθούμε λοιπόν το Άφθαρτο, το Αθάνατο σκήνωμα «Εν Χριστώ Ιησού, όπως αναφέρει ο Παύλος (Β’ Κορ. 5: 1-9) ώστε εκείνη την ώρα, να Μεταμορφωθούμε,«εν μια στιγμή εν ριπή οφθαλμού, όταν ηχήσει η έσχατη σάλπιγγα» για να είμαστε για ΠΑΝΤΑ με τον Κύριό μας .. ...

    ΑπάντησηΔιαγραφή