Κυριακή, 3 Δεκεμβρίου 2017

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΛΑΟΔΙΚΕΙΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Στην επιστολή του Παύλου προς τους Κολοσσαείς, αναφέρεται κάποια επιστολή του Αποστόλου προς την κοινότητα της Λαοδίκειας, μια επιστολή σημαντική για την κοινότητά τους.«Όταν διαβάσετε αυτή την επιστολή, στείλτε την να διαβα­στεί και στην Εκκλησία των Λαοδικέων, κι εσείς φροντίστε να πάρετε την επιστολή που έστειλα στους Λαοδικείς για να τη διαβάσετε» (Κορ 4:16). Μάταια όμως αναζητά κανείς την επιστολή αυτή του Παύ­λου στην Καινή Διαθήκη, Και μέχρι σήμερα, παρόλο το ζήλο πολλών ερευνητών, έχει θεωρηθεί χαμένη. Προσπάθη­σαν μερικοί να την ταυτίσουν με την επιστολή προς τους Εφεσίους. Η υπόθεση όμως αυτή δεν φάνηκε να αληθεύει μιας και «κανείς δε μπόρεσε να εξηγήσει πως εξαφανίστηκε η διεύθυνση των Λαοδικέων από την επιστολή και αντί αυτής διακινήθηκε προς τους Εφεσίους».
(Ρ. Feino, Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη). Το 1844 καταγράφηκε από τον Γιάκομπ Λόρμπερ η χαμένη επιστολή του Παύλου. Ο Λόρμπερ ήταν ένας προφήτης με Θείο Χάρισμα, ό­πως ξέρουμε τους προφήτες από την ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης. Η σύγκριση της επιστολής αυτής με τις Επιστολές του Παύ­λου στην Καινή Διαθήκη ως προς το ύφος γραφής τους είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα Ακόμα κι αυτοί που απορρί­πτουν τον Λόρμπερ πρέπει να δώσουν τη σύμφωνη γνώμη τους, πως σ’ αυτή την επιστολή νιώθει κανείς την πύρινη φλόγα του Πνεύματος του Αποστόλου Παύλου στην πλήρη και ανόθευτη ιδιαιτερότητα και δύναμή της.
Μερικοί σκεπτόμενοι άνθρωποι μπορούν σίγουρα να κατα­λάβουν γιατί οι διδάσκαλοι της εκκλησίας και οι Πάπες των αρχών του μεσαίωνα απάλειψαν την επιστολή αυτή από το σύνολο των Βιβλικών Γραφών. Οι Λαοδικείς, όπως και οι Κολοσσαείς, ξέπεσαν από τον καθαρό πνευματικό Χριστιανισμό, σε έναν τελετουργικό εκκλησιαστικό Χριστιανισμό, τον οποίο ο Παύλος κατηγορεί στην επιστολή του με πολύ αιχμηρά λόγια. Η εκκλησία στις αρχές του μεσαίωνα ένιωσε την επιστολή αυτή σαν κατηγορητήριο για το δικό της εγκό­σμιο τρόπο ζωής και έτσι πολύ απλά την έβγαλε στο περιθώ­ριο.
Σίγουρα δεν είναι ασήμαντο γεγονός πως η επιστολή αυτή που για τόσους αιώνες ήταν χαμένη, ξανα φανερώνεται στην εποχή μας, στο χάραμα μιας νέας μέρας, στην πλήρη της έκ­φραση και μάλιστα με τον ιδιαίτερο αυτό άμεσο τρόπο. Ας ευχηθούμε λοιπόν να διαδοθεί ανάμεσα στους ανθρώπους όσο το δυνατόν πιο πλατιά και να υπηρετήσει την προσπά­θεια που γίνεται από παντού για ανανέωση της θρησκευτικής ζωής μας.
«Είναι όμως κοντά ο καιρός, ήρθε κιόλας, που όσοι πραγμα­τικά λατρεύουν, θα λατρέψουν τον Πατέρα “εν Πνεύματι και Αλήθεια”. Γιατί έτσι θέλει ο Πατέρας αυτούς που τον λα­τρεύουν» (Ιω. 4, 23)
Otto ZIuhan
Το καλό δένδρο κρίνεται από τους καρπούς του!
Αυτός είναι ο μόνος τρόπος που μας έδειξε ο Κύριος για να αναγνωρίζουμε την Αλήθεια από την πλάνη! Αν κοιτάξουμε την κοινωνία μας, τις ηθικές μας αξίες, τον τρόπο που σκε­φτόμαστε και νεκρά αγαπούμε, θα καταλάβουμε αν το δέντρο μας έχει σάπιες ρίζες ή όχι, θα καταλάβουμε αν τα θεμέλια του παραφουσκωμένου παλατιού της φαντασίας μας είναι γερά ή όχι, θα μπορέσουμε από το σάπιο παρόν να δούμε το γκρεμισμένο μέλλον.
Η επιστολή του Παύλου που ακολουθεί, θα μας δείξει πως η πλάνη δεν άρχισε τώρα, όπως πολλοί οπαδοί της απαραβία­στης «εκκλησιαστικής μας παράδοσης» υποστηρίζουν, αλλά άρχισε από τα πρώτα χριστιανικά χρόνια, είναι η ίδια η «εκ­κλησιαστική μας παράδοση».
Ζούμε «χριστιανικά» με έναν τρόπο που ποτέ ο Χριστός δεν ζήτησε! Ανήκουμε σε σύνολα που ποτέ ο ίδιος δεν ευλό­γησε Και το τραγικότερο, ποτέ δεν αγαπήσαμε όπως Εκεί­νος αγάπησε. Και είναι πραγματικά κρίμα! Γιατί είναι ο μόνος τρόπος που μας έδειξε για να μπορέσουμε να ενωθούμε μαζί Του. Με τον Θεό δεν ενώνεται κανείς με τελετές και υποχρε­ώσεις Ενώνεται κανείς μόνο με την Αγάπη Γιατί ο Θεός «Αγάπη εστί!»
Ο μεταφραστής
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
1. Παύλος, Απόστολος Ιησού Χρίστου διά της Θέλησης και του θείου Ελέους, και ο αδελφός Τιμόθεος.
2. προς τους αγίους της κοινότητας της Λαοδίκειας και ό­λους τους πιστούς αδελφούς της κοινότητας στον Ιησού Χρι­στό και προς τους σοφούς εν Πνεύματι Θεού, του Πατέρα μας, στο πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού!
3. Ευχαριστούμε και υμνούμε και δοξάζουμε παντοτινά τον Θεό, Πατέρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, νοιαζόμαστε και παντοτινό προσευχόμαστε για σας στον Θεό.
4. Γιατί έχουμε πληροφορηθεί από το Πνεύμα του Κυρίου καί μέσω των αδελφων Επαφρά και Νυμφά, πως έχετε ξεπέσει σε ορισμένα πράγματα.
5. Και πως έχετε εκλέξει έναν επίσκοπο και κλήρο και θέ­λετε να μετατρέψετε τον Χριστό σε έναν ειδωλολατρικό Θεό και έχετε καθορίσει ένα συγκεκριμένο οίκο, μια συγκεκριμέ­νη μέρα και διακοσμημένα ρούχα για στολή.
6. Έτσι όπως συνέβαινε εν μέρει στους ειδωλολάτρες και μεταξύ των Ιουδαίων, όπου η περιτομή της σάρκας ίσχυε για τον Θεό που την είχε καθορίσει κατά τον πατέρα Αβραάμ σαν σημάδι της ζωντανής περιτομής διά του Πνεύματος του Ιη­σού Χρίστου σε σας.
7. Και αυτά σας τα λέω τώρα για να εμπειραθείτε ποιον α­γώνα και πόνο πρέπει να αντέξω για χάρη σας, για όλους ε­σάς που έχετε ή δεν έχετε δει τη σάρκα μου.
8. και για να συνέλθετε δυναμικά στις καρδιές σας και να συγκαλέσετε την αγάπη σας, μέσα στην οποία βρίσκεται κά­θε πλούτος εκείνης της Επίγνωσης που χρειάζεται για να γνωρίσετε το μεγάλο μυστήριο του Θεού, του Πατέρα, μέσα στον Υιό Του τον Ιησού Χριστό,
9. μέσα στον οποίο υπάρχουν όλοι οι θησαυροί της Σοφίας και της ζωντανής Γνώσης εν Πνεύματι
10. Εγώ όμως σας προειδοποιώ, για να μη σας παραπλανή­σει κανείς με λογικισμούς και στολισμένα λόγια και με τη φιλοσοφία των ειδωλολάτρων.
11. Γιατί μια τέτοια λογική υπάρχει και στα ζώα, όπως υπάρ­χει η φιλοσοφία στους ειδωλολάτρες που θυσιάζουν σε νε­κρά είδωλα θεών.
12. Εσείς όμως έχετε εξαγορασθεί με το θάνατο του Ενός για την αιώνια ζωή μέσα στον Θεό, τον Πατέρα. Πώς θέλετε λοιπόν να αφιερώσετε και πάλι την καρδιά σας στο πνεύμα των νεκρών, αφού τώρα έχει γίνει κατοικία του Αγίου Πνεύματος;!
13. Κι αν δεν είμαι σωματικά μαζί σας, είμαι όμως πάντοτε μαζί σας πνευματικά, με τη δύναμη του Χριστού μέσα μου, και βλέπω την πίστη και τα έργα σας.
14. Και γι’ αυτό ακριβώς θέλω να σας προειδοποιήσω με κάθε σοβαρότητα και να σας δείξω με ποιο τρόπο ορισμένοι από σας, αγαπημένοι αδελφοί μου έχετε πέσει σε μεγάλη ανοησία. Γιατί γνωρίζω τις αληθοφανείς δικαιολογίες τους και ξέρω τι θέλουν.
15. Γι’ αυτό, κρατείστε καλά τον Ιησού Χριστό, όπως τον έχετε παραλάβει από μένα και τον έχετε δεχτεί. Και να ζείτε σύμφωνα με το Ευαγγέλιο που σας έχω διδάξει.
16. Και να απλώνετε μέσα στο Ευαγγέλιο αυτό βαθιές ρίζες και να στερεωθείτε στην Πίστη, όπως σας έχω διδάξει στο Πνεύμα του Κυρίου Ιησού Χριστού, του ζωντανού Υιού του Θεού, Εκείνου που εξουσιάζει στα δεξιά του Πατρός προ αιώνων.
17. Έτσι όμως που θέλετε να γίνετε και με τα όσα θέλετε να έχετε, γίνεστε αντίπαλοι του Χριστού και του Λόγου Του.
18. Τι θέλετε λοιπόν; Θέλετε να ξαναγίνετε σκλάβοι και σκληρά διοικούμενοι δούλοι του Νόμου, της αμαρτίας και του θανάτου και μάλιστα τώρα που έχουμε ελευθερωθεί μέ­σω του Ιησού Χριστού;
19. Ακούστε με! Σας το λέω: Κοιτάξτε πολύ καλά να μη σας σαγηνέψει και σας κλέψει τα πάντα η εγκόσμια σοφία σας και η τόσο χαλαρή διδασκαλία μερικών από σας, εκείνων που φοβούνται περισσότερο τους Ρωμαίους και τους Ιουδαίους παρά τον Κύριο της δόξας που μας έχει σώσει και από τον οποίο έχουμε πλαστεί και εμείς και ο Ουρανός και η γη και κάθε υπαρκτό δημιούργημα.
20. Όταν βρισκόμουν μεταξύ σας, με ρώτησαν οι εγκόσμιοι σοφοί σας ποια είναι η διάφορά του Θεού και του Υιού Tου, του Χριστού. Πήρα λοιπόν το λόγο και τους είπα:
21. Κοιτάξτε αδελφοί! Ο Θεός είναι Ένας και ο Χριστός εί­ναι Ένας. Όπως λοιπόν υπάρχει ένας μόνο Θεός, έτσι υπάρ­χει και ένας μόνο Χριστός. Τι διαφορά λοιπόν υπάρχει μετα­ξύ Θεού και Χριστού: Ο θεός είναι η Αγάπη και ο Χριστός είναι η Σοφία μέσα στον Θεό η το Φως, η Αλήθεια, η Οδός και η Αιώνια Ζωή!
22. Στον Χριστό κατοικεί ολόκληρη η πληρότητα της Θεό­τητας ζωντανή σε σώμα και εμείς είμαστε εντελώς μέσα στη Θεότητα. Γιατί Εκείνος είναι η Βάση και η Κεφαλή κάθε Δό­ξας, κάθε Εξουσίας και Δύναμης, κάθε εγκόσμιας κυριαρχίας και είναι ένας ηγεμόνας κάθε ηγεσίας στη γη
23. Όταν εγώ λοιπόν ο Παύλος σας τα είπα όλα αυτά μέσα στο Θειο Πνεύμα και στην Αλήθεια, πώς επιτρέπετε να σας σαγηνέψουν διδασκαλίες και εντολές ανθρώπων;!
24. Έχετε περιτμηθεί χωρίς χέρι και μαχαίρι διά του Αγίου Πνεύματος, αποβάλλοντας την αμαρτωλή ζωή σας που ήταν μια δυνατή ρίζα στη σάρκα του σώματός σας. Και αυτή ήταν μια αληθινή, ζωντανή Περιτομή εν Χριστώ.
25. Γιατί σ’ αυτήν έχετε ταφεί για τον κόσμο κατά την αμαρ­τωλή σας σάρκα μαζί με τον Χρίστο με τη Βάπτιση του Αγίου Πνεύματος και έχετε πάλι αναστηθεί μέσω του Χριστού με τη ζωντανή Πίστη και την Αγάπη για Εκείνον
26. Τι θέλετε λοιπόν πάλι την παλιά περιτομή που έχει καταργηθεί; Τι θέλετε την τελετουργία που δεν έχει καμιά πια αξία, αφού ο Χριστός έχει έρθει και αναστήθηκε και εμείς μαζί Του; Τι θέλετε τα Σάββατα, όταν ο Χριστός εργαζόταν κάθε μέρα – και ακόμα εργάζεται – και έτσι έχει μετατρέψει κάθε μέρα σε «μέρα Κυρίου» – δεν έχει δε ποτέ γιορτάσει το Σάββατο;!
27. Εγώ όμως σας ξέρω, γι’ αυτό και. σας λέω: Ο Χριστός, όπως είναι, θέλει να είναι φτωχός στον κόσμο, εσείς όμως θέλετε χρυσό! Αυτό είναι! Και γι’ αυτό θέλετε ένα συγκεκρι­μένο οίκο προσευχής, μιά καθορισμένη μέρα αργίας και στο­λισμένα τελετουργικά ενδύματα!
28. Λέτε λοιπόν πως επειδή ο Θεός δεν έχει ποτέ καταργή­σει με τον Χριστό, τον Υιό Του, τις εντολές του Μωυσή, αλλά αντίθετα τις έχει επικυρώσει στο τελευταίο Δείπνο, πρέπει να γίνεται για το Δείπνο αυτό μιά τελετουργία Θυσίας
29. Εγώ ό Παύλος, ένας σωστός και από τον ίδιο τον θεό επιλεγμένος Απόστολος του Κυρίου, είμαι πλήρης Πνεύμα­τος Θεού. Πώς μπορεί λοιπόν το Θείο Πνεύμα να μη μου υ­πέδειξε κάτι τέτοιο, μια και ήμουν ακόμα και προηγουμένως ένας πολύ πιο μανιώδης υπηρέτης και δούλος του ναού από ότι είσαστε εσείς,
30. Θέλω όμως να σας πω αυτό: Όταν το Πνεύμα του Θεού με αφύπνισε πηγαίνοντας για τη Δαμασκό για να καταδιώξω τους μαθητές της κοινότητας του Χριστού, το πρώτο πράγμα που είδα -και μάλιστα κατά τη διάρκεια της τύφλωσής μου!- είναι πως ο Κύριος θέλει να υμνείται και να δοξάζεται «εν Πνεύματι και Αλήθεια», ούτε όμως για μια στιγμή στους αιώ­νες με τελετές!
31. Γιατί κανέναν δεν χρειάστηκε να τυφλώσει πρώτα ο Θε­ός για να τον καλέσει στην υπηρεσία Του. Εγώ όμως, έπρεπε πρώτα να τυφλωθώ για να χάσω όλα όσα ανήκουν στον κό­σμο, πριν γίνω ένας από τους πιο ασήμαντους υπηρέτες Του.
32. Γιατί όμως εγώ έπρεπε πρώτα να τυφλωθώ; Γιατί ολό­κληρη η ύπαρξή μου ήταν θαμμένη στην ύλη της υπηρεσίας του ναού και ήταν παρμένη ολόκληρη από την υπηρεσία αυτή!
33. Αφού όμως ο Κύριος με κάλεσε μέσα στην τυφλότητά μου χωρίς καμία τελετουργία, πώς θα μπορούσα ποτέ να κά­νω εγώ ο ίδιος τελετουργία το Μυστικό Του Δείπνο:
34. Δεν ισχύουν λοιπόν πάντοτε τα όσα με διδάσκει το Πνεύ­μα του Θεού;! Όποιος έχει ακόμα το εγκόσμιο φως των μα­τιών του, χαίρεται βλέποντας τις τελετουργίες στον κόσμο.
35. Γι’ αυτόν όμως που έχει τυφλωθεί, ολόκληρος ο κόσμος με τις τελετουργίες του καί την παλιά υπηρεσία του ναού έχουν αφανισθεί, όπως και κάθε στολισμένη τελετουργική ενδυμασία.
36. Είναι λοιπόν μια αιώνια αλήθεια, πως ο Κύριος δεν με κάλεσε για μια νέα ρύθμιση του τελετουργικού, αλλά για την αναστύλωση των καρδιών, γύρω από τις οποίες ο σα­τανάς έχει τυλίξει τις αλυσίδες του εδώ και χιλιάδες χρόνια.
37. Και για να κηρύξω στον καθένα την Ελευθερία τού Πνεύματος, την Ειρήνη της Ψυχής και να αποτινάξω έτσι εν ονόματι του Χριστού, του Κυρίου, τα παλιά, σκληρά δεσμά του θανάτου.
38. Σε τι θα χρησιμεύσει όμως σε σας ή σε μένα η διδασκα­λία μου, σε τι το Ευαγγέλιο του Θεού, όταν εσείς οι ίδιοι ε­πιστρέφετε ελεύθερα και πάλι στον παλιό θάνατο;
39. Σας παρακαλώ όμως για το καλό της αιώνιας ζωής σας: Αποκοπείτε από όλα όσα άφησε σαν σκληρή κληρονομιά η παλιά υποδούλωση των Ιουδαίων στη Βαβέλ.
40. Κοιτάξτε: Τη Βαβέλ, τη μεγάλη πόρνη του κόσμου, την έχει καταστρέψει ο Κύριος. Γι’ αυτό πρόσφερε το θάνατο σε πλήθος κόσμου. Τι θα κερδίσετε όμως αν από τη Λαοδίκεια δημιουργήσετε μια νέα Βαβέλ;! Γι’ αυτό σας λέω: Σταματήστε όλα όσα θέλουν να επαναφέρουν το «βδέλυγμα της ερημώσεως», για το οποίο έχει μιλήσει ο Δανιήλ όταν βρισκόταν στην Άγια Πόλη!
41. Ο Χριστός όμως σας έχει ζωντανέψει, γιατί ήσαστε νε­κροί μέσα στην αμαρτία σας ακόμα και στο τελευταίο άκρο της σάρκας σας. Και σας έχει αφαιρέσει κάθε αμαρτία που έχετε διαπράξει στο ναό, όπως ακριβώς αφαιρείται το τελευταίο άκρο της σάρκας στην περιτομή.
42. Έσβησε τα ματωμένα χειρόγραφα που ήταν εναντίων όλων μας. γιατί γράφτηκαν με εγκόσμιους θεσμούς. Και τα ονόματα μας, ήταν γραμμένα με αυτή τη γραφή αίματος στο βιβλίο του κόσμου, στο βιβλίο της καταδίκης και του θα­νάτου, στο βιβλίο το οποίο Εκείνος κάρφωσε πάνω στο Σταυρό.
43. Γιατί λοιπόν θέλετε να ξεκρεμάσετε από το Σταυρό και πάλι τη ματωμένη γραφή του θανάτου που ο ίδιος ο Θεός την έσβησε στο Σταυρό της καταδίκης, της ντροπής, της κατάρας και του θανάτου; Γιατί θέλετε να αλλάξετε τα νέα ονόματα που σας δόθηκαν στον Χριστό, με τα παλιά σας ονόματα που γράφτηκαν με αίμα στο βιβλίο της Κρίσης;
44. Ω τυφλοί και ανόητοι των ανόητων ! Στον Χριστό έχετε γίνει ελεύθεροι και θέλετε τώρα να ξαναγίνετε σκλάβοι και δούλοι της αμαρτίας, της καταδίκης και του θανάτου! Δεν έχετε ακούσει πως είναι καταραμένος αυτός που έχει καρ­φωθεί στο σταυρό;
45. Ο Χριστός όμως, έχει φορτωθεί ο ίδιος τη ντροπή, το αίσχος, την αμαρτία, την καταδίκη και το θάνατό σας και έχει καρφωθεί ο ίδιος αντί για σας σαν καταραμένος στο Σταυρό, για να σας κάνει όλους ελεύθερους απέναντι στον Θεό. Και για να μπορείτε εσείς να περπατάτε με Τιμή, δέχτηκε Εκείνος το αίσχος και τη ντροπή σας στο Σταυρό.
46. Τι σας έχει σαγηνέψει τόσο, εσάς που έχετε ζωντανέψει εν ονόματι του Χριστού, για να θέλετε και πάλι να παραδοθείτε στο θάνατο;
47. Με τι να σας παρομοιάσω που να σας πετύχει σαν μια καλή βολή το στόχο της; Ναι, μοιάζετε με μια ξαναμμένη πρό­στυχη γυναίκα που κατοικεί στην πόλη, αλλά είναι παρόλα αυτά κόρη από καλή οικογένεια!
48. Ακουστέ με καλά και γράψτε το να το θυμάστε: Τι ωφε­λεί την πρόστυχη η καλή της καταγωγή, όταν η σάρκα της είναι πιο οργασμική κι από το λίπος του καλοθρεμμένου τρά­γου της αμαρτίας;!
49. Δεν θα τρέχει πάνω κάτω μέσα στο δωμάτιο της από την πυρκαγιά της σάρκας της και δεν θα επιδεικνύει το μισόγυμνο κορμί της μια στο ένα και μια στο άλλο παράθυρο; Και δεν θα ρίχνει το πρόστυχο βλέμμα της σε κάθε μεριά του δρόμου, μήπως βρει εκείνον που να έχει αυτό για το οποίο καίγεται η σάρκα της από λαγνεία;
50. Και όταν τον δει, δεν θα του δείξει με τα πυρακτωμένα της μάτια τι ακριβώς θέλει; Και δεν θα αμαρτήσει μαζί του μέσα στον πόθο της δέκα φορές περισσότερο από μια πόρ­νη στο κρεβάτι της ντροπής του αθέμιτου εραστή της;
51. Ω, κοιτάξτε Λαοδικείς. Αυτή είναι η εικόνα σας! Ξέρετε όμως τι θα κάνει ο νυμφίος που θέλει να ζητήσει τίμια μια τέτοια πρόστυχη νύμφη, όταν περάσει από το σπίτι της και τη δει στη ξεδιάντροπη λαγνεία της;
52. Θα την απορρίψει αμέσως από την καρδιά του και από το στόμα του και δεν θα θέλει να τη ξαναδεί ποτέ πια, ακόμα κι όταν αυτή περιπέσει στη μεγαλύτερη ανάγκη!
53. Το ίδιο θα κάνει και ο Κύριος. Γιατί σας έχει κτίσει στη καρδιά σας έναν νέο, ζωντανό Ναό, μέσα στον οποίο περιμέ­νει να συναντήσει τους δικούς Του Εσείς όμως, ντροπιάζετε το Ναό τον Άγιο αυτό χώρο και τρέχετε από καθαρή εγκόσμια λαγνεία στα παράθυρα της Καταδίκης και θέλετε να πορνεύσετε με τον κόσμο για χάρη του χρυσού, της υπόληψης και της αρχομανίας, γιατί όλα αυτά σας ηδονίζουν!
54. Εγώ όμως σας λέω: Ο Κύριος θα αποσυρθεί και θα σας αφήσει μέσα στην ποικιλόμορφη πορνεία σας, στην παλιά σας καταδίκη και στο παλιό σας θάνατο -αν δεν επιστρέψε­τε αμέσως κι αν δεν εγκαταλείψετε εντελώς τις ιδέες της επιλογής του κλήρου, του ναού, των ημερών αργίας και των στολισμένων ενδυμασιών. Γιατί όλα αυτά είναι για τον Κύριο ένα «βδέλυγμα», όπως είναι μια ξαναμμένη πρόστυ­χη- που στην καρδιά της είναι χειρότερη από δέκα πόρνες της Βαβυλώνας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
1. Μην επιτρέπετε λοιπόν οε κανένα να επηρεάζει τη συνεί­δηση σας. Ούτε στον οποιονδήποτε επίσκοπο ή ιερέα που δεν κλήθηκε από τον Θεό, ούτε ακόμα να επηρεάζεστε από οποιαδήποτε αργία, ή ακόμα από το παλιό Σάββατο ή την πανσέληνο.
2. αλλά ούτε ακόμα από κάποιο ναό, ή κάποια τελετουργία θυσίας με στολισμένες τελετουργικές ενδυμασίες και ακόμα λιγότερο από φαγητό και πιοτό.
3. Στο φαγητό και στο ποτό να είστε μετρημένοι, αυτό είναι καλό για το Πνεύμα, την Ψυχή και το σώμα και είναι αρεστό στον Κύριο.
4. αλλά όταν κάποιος σας λέει και σας διδάσκει και απαιτεί: «αυτό ή εκείνο το φαγητό δεν επιτρέπεται να το τρώτε γιατί είναι ακάθαρτο σύμφωνα με το Μωυσή!»
5. Να του απαντήσετε: Ο Μωυσής και όλοι οι Προφήτες έχουν εκπληρωθεί και ελευθερωθεί στον Χριστό Εμάς ό­μως ποτέ ο Χριστός δεν μας απαγόρευσε καμιά τροφή, α­φού κι ο ίδιος έτρωγε και έπινε με τους αμαρτωλούς και τους τελώνες
6. και αφού ο ίδιος είχε διακηρύξει: «Δεν είναι αυτό που τρως που σε μολύνει. Αλλά αυτό που βγαίνει από την καρδιά σου -όπως: κακά λόγια, κακές επιθυμίες, φθόνος, ζήλια, φόνος, θυμός, λαιμαργία και απληστία, πορνεία, μοιχεία και τα παρόμοια- αυτό είναι εκείνο που κάνει τον άνθρωπο ακά­θαρτο»
7. Αφού λοιπόν έχουμε παραλάβει από τον ίδιο τον μονα­δικό Κύριο της Δόξας ένα τέτοιο Ευαγγέλιο, πόσο ανόητοι θα πρέπει να είμαστε αν δεχτούμε εθελοντικά τον παλιό, σκλη­ρό ζυγό;!
8. Τι αξία μπορεί να έχει για μας η σκιά που έδωσε ο Μωυσής και που πραγματικά είχε μια προφητική σημασία όσον αφόρα αυτό που συμβαίνει μπροστά στα μάτια μας για μας που μαζί με τον Χριστό και μέσα στον Χριστά έχουμε γίνει ένα σώμα,!
9. Σας παρακαλώ όμως και μάλιστα σας εξορκίζω: Μην αφήσετε κανέναν να σας καθορίσει το στόχο σας. Σε κανέναν που, επιλεγμένος από το ίδιο του το χέρι, κυκλοφορεί δεί­χνοντας στα πάντα ταπείνωση και την πλήρη πνευματικότη­τα των Αγγέλων του Ουρανού, από την οποία όμως ποτέ δεν είδε ούτε και άκουσε ο ίδιος τίποτε, όμως γι’ αυτό παραφου­σκώνει μέσα στη σαρκικότητά του
10. και θεωρεί τον εαυτό του σαν την κεφαλή, από την οποία τίθεται σε κίνηση ολόκληρο το σώμα με τα μέλη του, Τις αρ­θρώσεις και τις συνάψεις, που συντηρεί και συντονίζει και ανα­πτύσσει το σώμα σε μέγεθος Θεού,
11. Όλα αυτά όμως συμβαίνουν μόνο στο παραφουσκωμέ­νο του μυαλό, που είναι γεμάτο με βρωμιά και ακαθαρσία, γεμάτο με εκμετάλλευση, γεμάτο με δόλο και ψέμα, γεμάτο με αρχομανία, γεμάτο με φιλαργυρία και φθόνο!
12. Έτσι ακριβώς συμβαίνει με κείνον που θέλει να προβλη­θεί σε σας, σαν να έχει κληθεί απ’ τον Κύριο και από μένα και έπειτα από σας!
13. Σας λέω όμως εδώ και για όλους: Αυτός έχει το πνεύμα του διαβόλου μέσα του και κυκλοφορεί μεταξύ σας σαν λύ­κος ντυμένος με προβιά και σαν ένα πεινασμένο λιοντάρι που βρυχάται προσπαθώντας με κάθε τρόπο να σας κατασπαρά­ξει!
14. Γι’ αυτό διώξτε τον από τη θέση του όσο πιο γρήγορα μπορείτε καί επιστρέψτε στο Νυμφά, του οποίου το σπίτι εί­ναι μια σωστή κοινότητα Χριστού!
15. Γιατί όλοι εσείς έχετε πεθάνει για τον κόσμο και τους θεσμούς του μαζί με τον Χριστό. Για ποιο λόγο λοιπόν να θέ­λετε να φυλακιστείτε ξανά μέσα στους θεσμούς του κόσμου, σαν να ζείτε ακόμα μέσα στον κόσμο;!
16. Το σπίτι όμως του αγαπημένου μου αδελφού Νυμφά έχει μείνει πιστό στην ελευθερία του. όπως του την έχω δώ­σει μέσω του Ιησού Χριστού, του Κυρίου από αιώνων.
17. Ο Νυμφάς έχει αναγνωρίσει το λύκο, όπως τον έχω α­ναγνωρίσει και εγώ μέσω του Πνεύματος του Θεού που βρί­σκεται μέσα μου και το οποίο παντοτινά με ωθεί, με ανατρέ­φει και με διδάσκει να αναγνωρίζω τη σωστή Σοφία ταυ Θεού μέσα στα διάφορά πράγματα, όπως ακριβώς κάνει και ο αδελφός Νυμφάς
18. Γι’ αυτό σας προειδοποιώ με τη δύναμη κάθε δίκαιου ζήλου στο όνομα του Χριστού, του Κυρίου, να επιστρέφετε και πάλι στον Νυμφά και να γίνετε στο σπίτι του μία κοινότητα, όπως παλιά
19. και να μην ακούτε εκείνους που σας λένε με υποκριτική, ευλαβική έκφραση: «Μην αγγίζετε αυτό, μη δοκιμάζετε αυτή την τροφή, μην ακουμπάτε αυτό, μην κάνετε εκείνο ή το άλ­λο.» Και όλα αυτά τα οποία σας απαγορεύουν να ακουμπάτε και να δέχεστε δεν είναι παρά η συνηθισμένη διατροφή σας. Και όλα όσα σας λένε, δεν είναι παρά κούφιοι ανθρώπινοι θεσμοί.
20. Να ακούτε αυτά που σας λέω από το Πνεύμα του Χρι­στού που βρίσκεται μέσα μου για να μπορέσετε να ξαναγίνετε ελεύθεροι και να γίνετε συγκληρονόμοι του Ιησού Χρι­στού στο Βασίλειο του Θεού, ζωντανά μέσα σας.
21. Ω, αδελφοί, σκεφτείτε: Σε τι μπορεί να σας είναι χρήσι­μοι αυτοί που είναι φαινομενικά μόνο σοφοί και αυτοί που οι ίδιοι επέλεξαν για τον εαυτό τους μια προσποιητή και υποκρι­τική πνευματικότητα και ταπείνωση
22. και οι οποίοι λένε πως αν κοιτάξεις μια γυναίκα, τότε έχεις ήδη αμαρτήσει. Αν φας «ακάθαρτη» τροφή, από τις τρο­φές που απαγόρευσε ο Μωυσής, τότε γίνεσαι ακάθαρτος για ολόκληρη τη μέρα. Κι αν ακουμπήσεις έναν ειδωλολάτρη και μιλήσεις μαζί του περισσότερο από τρεις λέξεις, τότε πρέπει να το αναφέρεις στον ιερέα του ναού σου, για να σε καθαρί­σει απέναντι στον Θεό;!
23. Οι ίδιοι όμως είναι γεμάτοι από κάθε είδους απόβλητα και κάθε φιλαργυρία και πορνεία. Και εμπορεύονται κρυφά με τους ειδωλολάτρες και τους προσφέρουν τα πάντα για να μη χαλάσει η μυστική τους φιλία!
24. Σας λέω, όπως το Πνεύμα, έτσι και το σώμα χρειάζεται τα δικά του. Γιατί και το σώμα έχει τις δίκες του ανάγκες. Γι’ αυτό πρέπει να του προσφέρετε στο σωστό μέτρο, αυτά που ο Θεός έχει προσδιορίσει για το σώμα. Και πρέπει να απολαμ­βάνετε όλα όσα προσφέρονται στην αγορά. Γιατί και το σώμα χρειάζεται τη δική του φροντίδα, όπως το Πνεύμα χρειάζεται την ελευθερία. Γι’ αυτό να είστε ελεύθεροι κι όχι σκλάβοι των τυφλών, ανόητων του κόσμου!
25. Σε τι μπορεί όμως να παινευτεί κάποιος όταν έχει νηστέψει στο στομάχι, αλλά έχει γεμίσει την καρδιά του με ό­λες τις κακές σκέψεις, επιθυμίες και πόθους;!
26. Δεν θα ήταν πολύ πιο έξυπνο να νηστεύει κανείς στην καρδιά αντί στο στομάχι;! Πώς μπορείτε λοιπόν να είστε τόσο ανόητοι και να αφήνετε τόσο εύκολα κάποιους να σας κάνουν τους σοφούς, λέγοντας πως είναι δήθεν πιο αρεστό στον Κύριο να τρώει κανείς ένα ψάρι βουτηγμένο στο λάδι, παρά ένα άλλο κρέας κάποιου θερμόαιμου ζώου που να έχει αντί για λάδι, λίπος;!
27. Εγώ όμως σας λέω: Να τρώτε πάντοτε με στόχο και μέ­τρο αυτό το οποίο επιθυμείτε και που ωφελεί το σώμα σας και την υγεία του. Και να πίνετε νερό με κρασί, όπως κάνω και ’γω όταν το έχω στη διάθεσή μου, χωρίς να έχετε καθόλου τύψεις και τότε θα χειρίζεστε αυτό το θέμα σωστά.
28. Γιατί ο Κύριος δεν έχει καμιά ευχαρίστηση στη νηστεία του στομαχιού αλλά αντίθετα, στη νηστεία της καρδιάς. Στην καρδιά όμως να νηστεύετε μέρα καί νύχτα Καί τότε θα νηστεύετε «εν Πνεύματι και εν Αληθεία!»
29. Με τον τρόπο λοιπόν που εσείς νηστεύετε σύμφωνα με την υποκριτική διδασκαλία εκείνων που προσποιούνται, λες και οι ίδιοι πατούν με το ένα πόδι στη γη κι όλο το υπόλοιπο σώμα τους βρίσκεται στον ουρανό, με τον ίδιο τρόπο νη­στεύουν και οι ειδωλολάτρες. Γιατί κι εκείνοι τρώνε τις πιο εκλεκτές λιχουδιές τις μέρες των γιορτών και γίνονται με τον τρόπο αυτό πιο λάγνοι από κάθε κοινή μέρα, στην οποία τρώνε το συνηθισμένο τους καθημερινό φαγητό.
30. Αφού λοιπόν έχετε αναστηθεί με τον Χριστό, γιατί νοιά­ζεστε τι κάνουν οι άλλοι εκεί κάτω στον κόσμο; Και γιατί προ­σπαθείτε να εκπληρώσετε τους θεσμούς του κόσμου, που δεν είναι παρά ένα ανθρώπινο έργο;!
31. Να ζητάτε αυτά που βρίσκονται στον Ουρανό. Εκεί όπου κάθεται ο Χριστός στα δεξιά του Πατέρα Του -αυτά σας ται­ριάζουν πολύ περισσότερο από όλες αυτές τις ανοησίες του κόσμου που δεν έχουν καμιά απολύτως αξία!
32. Έχετε αφυπνισθεί στο Πνεύμα και αναστηθεί με τον Χρι­στό; Τότε είστε «εκ των άνω» και όχι «εκ των κάτω» Να ζη­τάτε λοιπόν αυτά που είναι «εκ των άνω» κι όχι όσα είναι «εκ των κάτω», τα γήινα!
33. Γιατί έχετε πεθάνει για τον κόσμο κι η ζωή σας είναι κρυμμένη μέσα στον Θεό, με τον Χριστό.
34. Όταν όμως ο Χριστός, που τώρα είναι η ζωή σας, θα φανερώσει τον εαυτό Του, τότε μαζί Του Θα φανερωθείτε και σεις, σε κάθε Δόξα!
35. Σκοτώστε λοιπόν ξανά τον κόσμο μέσα σας. Τον «κό­σμο» που διαρθρώνεται στη γη όπως τα μέλη του σώματός σας με τα οποία έχετε διαπράξει -και θέλετε να ξανα διαπράξετε- κάθε πορνεία, ακαθαρσία, άτιμη λαγνεία, κακή ηδονή, πλεονεξία, φθόνο και φιλαργυρία. Ακριβώς σε όλα αυτά βρί­σκεται η αθεΐα των ειδωλολατρών.
36. Και να αποφεύγετε πάνω απ’ όλα το ψέμα, γιατί είναι ο πλησιέστερος απόγονος του σατανά! Πετάξτε λοιπόν τον πα­λιό άνθρωπο σαν ρούχο από πάνω σας και ντυθείτε τον νέο άνθρωπο στο Πνεύμα του Χριστού. Τον άνθρωπο εκείνον, που θα ανανεώνεται στη Γνώση του θεού και μάλιστα με το μέτρο Εκείνου που τον έχει πλάσει!
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
1. Σας λέω: «Να αποφεύγετε το ψέμα γιατί είναι ο πλησιέστερος απόγονος του σατανά!» Κι αυτό σας το λέω γιατί ό­πως πληροφορήθηκα από τον Νυμφά και από το Πνεύμα του Χρίστου μέσα μου, οι περισσότεροι από σας γίνατε ακόλου­θοι ανθρωπίνων θεσμών.
2. Γιατί τι άλλο είναι ο ναός από ένας ανθρώπινος θεσμός, ένα νεκρό έργο ανθρωπίνων χεριών, σαν ένα κατασκεύασμα ονείρου που πάντα παρέρχεται μόλις ανοίξει κανείς τα μάτια του ξυπνώντας από τον ύπνο;!
3. Σαν κάτι τέτοιο όμως που είναι, δεν είναι παρά ένα ψέμα μέσα στο οποίο εισέρχεσθε για να απατήσετε εσείς οι ίδιοι τον εαυτό σας, νομίζοντας πως με τον τρόπο αυτό τιμάτε τον Θεό Όμως απατάτε και τον ίδιο τον Θεό, αν νομίζετε πως του προσφέρετε έτσι μια πολύ σημαντική υπηρεσία θυσίας.
4. Ω, ανόητοι! Τι υπηρεσία μπορείτε να προσφέρετε εσείς στον Παντοδύναμο, που πριν ακόμα πλαστείτε από τα χέρια Του, είχε θεμελιώσει τον Ουρανό και τη γη;! Τι έχετε λοιπόν, που να μην το έχετε πάρει προηγουμένως από Εκείνον; Αφού λοιπόν αυτό που έχετε σας έχει δοθεί, γιατί συμπεριφέρεστε σαν να μην το έχετε πάρει;!
5. Θέλετε να υπηρετήσετε τον Θεό παρακαλώντας Τον μέ­σα σε έναν ναό καμωμένο από χέρια ανθρώπων, με τελε­τουργίες και θυμιάματα και με νεκρές προσευχές σε κάθε μήκος και πλάτος;
6. Ω. κοιτάξτε πόσο σας έχει σαγηνέψει ένας απόστολος του σατανά! Κι όμως, ο Χριστός ο ίδιος, στον οποίο κατοικεί η πληρότητα της Θεότητας, είχε καταδικαστεί σωματικά οε θάνατο μέσα στο ναό – και από τότε ο Ίδιος έχει προφητεύσει τον πλήρη καταποντισμό του.
7. Πώς μπορεί λοιπόν τώρα να ευαρεστείται από εκείνο α­κριβώς, για το οποίο ο Ίδιος τόσο έντονα προειδοποίησε όλους τους μαθητές του, αλλά και μένα επίσης μέσα στο Πνεύ­μα; Δεν είπε; «Να φυλάγεστε από το προζύμι των Φαρισαίων και των Αρχιερέων»; Και τώρα θέλετε και πάλι να ανοικοδομήσε­τε το παλιό «δικαστήριο» που έχει γίνει «βδέλυγμα» για τον Θεό, σε κατοικία του Κυρίου για να μπορείτε εκεί μέσα να Τον σκοτώνετε με κάθε τρόπο ξανά και ξανά;!
8. Πόσο τυφλοί αλήθεια και πόσο πολύ πρέπει να έχετε α­φομοιωθεί με τον κόσμο, για να μην το βλέπετε με την πρώτη ματιά!
9. Δεν είναι λοιπόν αρκετό που ο Χριστός πέθανε μία φορά για όλους μας και εμείς μαζί του, για να μπορέσουμε να αναστηθούμε ακόμα και μέσα στη σάρκα μας σε πραγματική ανα­γνώριση του Πνεύματός Του που βρίσκεται μέσα μας, και στην αναγνώριση του Πατέρα που τόσο πολύ μας αγάπησε πριν ακόμα ο κόσμος υπάρξει;!
10. Πόσες φορές ακόμα θέλετε λοιπόν να σκοτώσετε τον Χριστό, Εκείνον, τον μόνο ζωντανό, που μας έχει όλους κά­ποτε ξυπνήσει από τον Θάνατο στην αιώνια Ζωή με την ένδοξή Του Ανάσταση;!
11. Εγώ, ο Παύλος, σας λέω: Πηγαίνετε και καταστρέψτε τον ναό, σβήστε από τα ημερολόγιά σας τις ονομαζόμενες μέρες εορτής, καθαιρέστε τον ψευδοεπίσκοπο και τους υπη­ρέτες του. Γιατί αυτοί, όπως και εκείνοι της Ιερουσαλήμ, θέ­λουν να τρέφονται από την εργασία των δικών σας χεριών και έχουν ήδη κατασκευάσει ένα μεγάλο χάλκινο κιβώτιο για να μπορούν εκεί να αποθηκεύουν το χρυσό και το ασήμι που εσείς οικονομήσατε.
12. Και κάψτε τα στολισμένα άμφια που είναι βδέλυγμα για τον Θεό. Έτσι θα προσφέρετε στον Θεό μια πολύ μεγαλύτε­ρη υπηρεσία, παρά να θανατώνεστε θυσιάζοντας τους εαυ­τούς σας μέσα σ έναν τέτοιο ναό μέρα με τη μέρα, για χιλιά­δες χρόνια!
13. Θέλετε όμως να κάνετε μεταξύ σας ένα σπίτι που να ευαρεστεί πραγματικά τον Θεό; Τότε κτίστε νοσοκομεία για τους ασθενείς, τους ανάπηρους, τους εξασθενημένους, τους ανήμπορους, τους τυφλούς και άλαλους, και ένα σπίτι για τις φτωχές χήρες και ορφανά και ένα σπίτι για τους ξέ­νους που έχουν ατυχήσει, χωρίς καμιά εξαίρεση, όποιοι κι αν είναι!
14. Όλους αυτούς, να τους δέχεστε φιλικά και με συμπόνια και να μοιράζεστε μαζί τους την ευλογία σας – όπως ο Ίδιος ο Κύριός μας Ιησούς Χρίστος, μας έχει υποδείξει δύο φορές όταν με την Ευλογία Του χόρτασε χιλιάδες πεινασμένους. Τότε, θα προσφέρετε μια πραγματικά ευάρεστη υπηρεσία στον μόνο Άγιο, για τη δική σας σωτηρία.
15. Γιατί ο Ίδιος έχει μιλήσει για όλα αυτά όταν έλεγε: «Ό,τι κάνετε για τον πιο ασήμαντο απ’ αυτούς τους φτωχούς, το κάνετε σε Μένα!»\
16. Αφού λοιπόν μιλούσε τόσο συχνά και τόσο καθαρά εξη­γώντας ποιά υπηρεσία Τον ευαρεστεί, πώς θέλετε λοιπόν εσείς να του προσφέρετε για υπηρεσία εκείνα ακριβώς που για Εκείνον είναι βδέλυγμα, μια βρομερή μυρωδιά που Του προκαλεί αηδία.
17. Για τον Κύριό μας τον Χριστό, για τον Θεό, ο μοναδικός ζωντανός Ναός είναι μια καρδιά γεμάτη με αγάπη. Και Τον ευαρεστεί πολύ περισσότερο από έναν ολόκληρο κόσμο γε­μάτο με ναούς του Σολομώντα που είναι όλοι νεκροί. Γιατί η καρδιά που είναι ζωντανή, μπορεί να αγαπήσει τον Θεό και τον κάθε αδελφό της! Γι’ αυτό ξανακτίστε πνευματικά μέσα σας αυτόν το Ναό και μέσα σε έναν τέτοιο Ναό να θυσιάζετε παντοτινά στον Κύριο!
18. Ούτε ο ναός, ούτε οι τελετές, ούτε οι ιερείς και ούτε ο επίσκοπος, ούτε ακόμα ο Παύλος και οι μαθητές του Χριστού. Ούτε οι Ιουδαίοι, ούτε οι Έλληνες, ούτε η περιτομή των Ιου­δαίων, ούτε ο ναός του Σολομώντα. Ούτε ακόμα και οι μη Έλληνες, οι Σκύθες, οι ειδωλολάτρες, οι ελεύθεροι, οι σκλά­βοι. Ούτε το Σάββατο, ούτε η πανσέληνος, ούτε το εορτολό­γιο -τίποτα δεν είναι κάτι για τον Θεό. Αντίθετα ο Χριστός είναι τα πάντα μέσα σε όλα!
19. Ντυθείτε λοιπόν τον μοναδικό Χριστό σαν εκλεκτοί του Θεού, σαν οι άγιοι και οι αγαπημένοι Του μέσω της ζωντανής σας Πίστης, της Αγάπης, με την εγκάρδιά Ευσπλαχνία σας για κάθε αδελφό σας, με τη Φιλία, τη Χαρά, την Ταπείνωση, την Καλοσύνη και με κάθε Υπομονή.
20. Να ανέχεστε και να συγχωρείτε ο ένας τον άλλο από καρδιάς για οτιδήποτε έχει κάποιος ενάντια στον άλλο και τότε και εγώ θα σας συγχωρέσω, αλλά και ο Κύριος στο βαθ­μό που εσείς συγχωρείτε!
21. Μην προσάπτετε κατηγορίες ο ένας στον άλλο όπως κάνουν οι ειδωλολάτρες που έχουν τα δικά τους δικαστή­ρια Αντίθετα, να είστε ανεχτικοί και υπομονετικοί μεταξύ σας, να διευθετείτε τις υποθέσεις σας στην καρδιά σας και τότε θα είστε πολύ πιο αρεστοί στον Κύριο, παρά τηρώντας όλους τους θεσμούς του Μωυσή, που είναι δύσκολο να τους θυμάται κάνεις και ακόμα δυσκολότερο να τους τηρεί συνει­δητά και πιστά Γιατί ο Κύριος δεν εχει καμία ευχαρίστηση στους θεσμούς του Μωυσή, παρά μόνο στην καθαρή καρδιά που αγαπά πραγματικό τον Θεό και τους αδελφούς της
22. Γι’ αυτό λοιπόν, πάνω απ’ όλα να ντυθείτε την Αγάπη Γιατί μόνο αυτή έχει αξία για τον Κύριο και είναι ο μόνος ο­λοκληρωμένος και δίκαιος δεσμός κάθε πληρότητας και Τε­λειότητας.
23. Μέσα στην Αγάπη και μέσω της Αγάπης διοικεί η αλη­θινή, τέλεια Ειρήνη του Θεού στις καρδιές σας. Μέσα σ’ αυ­τήν και γι αυτήν ακριβώς την Ειρήνη έχετε κληθεί σε ένα σώμα στον Χριστό, τον Κύριο. Kι όταν θέλετε να Τον ευχα­ριστήσετε γι’ αυτό, να το κάνετε πνευματικά και αληθινά πά­ντα και αιώνια.
24. Όχι όμως μέσα σε έναν νεκρό ναό που δεν είναι τίποτε για τον Θεό, τον Κύριο και Δωρητή κάθε ζωής, Εκείνον που βλέπει μονάχα την καρδιά και την Ειρήνη της!
25. Αφήστε να κατοικήσει πλουσιοπάροχα μεταξύ σας ο ζωντανός Λόγος του Χριστού, μέσα σε κάθε Αγάπη και αληθινή, πλήρη Σοφία Αγάπης! Να διδάσκετε, να νουθετείτε και να οικοδομείτε ο ένας τον άλλο με κάθε είδους πνευματικά πράγματα Δόξας και με πνευματικές θεωρήσεις,
26. Με ψαλμούς της Αγάπης και άλλες δοξολογίες και πνευματικά τραγούδια Αγάπης. Να τραγουδάτε όμως μέσα και από την καρδιά σας και όχι με την άδεια φλυαρία των χειλιών σας. Τότε θα είστε για τον Κύριο πολύ πιο αρεστοί από το μάταιο φλύαρο μουρμουρητό των Φαρισαίων, των Ιου­δαίων και των ειδωλολατρών, που λένε πολλά με τα χείλη για χάρη του χρυσού, αλλά η καρδιά τους μένει κρύα όπως ο πάγος!
27. Ό,τι κι αν κάνετε όμως, με λόγια ή με έργα, να το κάνετε στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και να ευχαριστείτε για όλα τον Πατέρα Θεό μέσα Του Γιατί Εκείνος είναι ο με­σολαβητής μεταξύ του Θεού και μας -στην καρδιά Του κα­τοικεί η πληρότητα του Πατέρα!
28. Ακούστε όμως και σεις γυναίκες της Λαοδίκειας: Ο Κύριος, ο Θεός μας από αιώνων, θέλει να υποτάσσεστε πλήρως στους συζύγους σας στο όνομα του Χριστού, του Κυρίου Γιατί στους άνδρες έχετε συμβολικά την κεφαλή του Χριστού.
29. Εσείς όμως άνδρες, να αγαπάτε τις γυναίκες σας στο σωστό μέτρο και να μην είστε ποτέ σκληροί μαζί τους. Μην υπερβάλλετε όμως με την αγάπη προς τις γυναίκες σας τόσο, που να ξεχνάτε στην καρδιά σας τον Κύριο. Γιατί η αγάπη προς τον Κύριο πρέπει να είναι μοναδική, σαν να είστε άγαμοι, χωρίς γυναίκα.
30. Και σεις παιδιά να υπακούετε πλήρως τους γονείς σας σε όλα τα πράγματα που δεν είναι ενάντια στον Χριστό. Γιατί αυτό είναι το Θέλημά Του και σε αυτό ευαρεστείται.
31. Εσείς όμως γονείς, μην πικραίνετε τα παιδιά σας με σκληρά λόγια και κακομεταχειρίσεις, για να μη γίνουν απένα­ντι σας δειλοί και καταντήσουν ελεεινοί, δουλοπρεπείς και υποκριτές Γιατί έναν φανερά ατίθασο άνθρωπο, μπορείτε να τον λυγίσετε με την αγάπη. Ένας υποκριτής και κόλακας όμως, είναι αδιόρθωτος.
32. Λέω και για σας τους υπηρέτες και δούλους των κυρίων σας: Να είστε υπάκουοι σε όλα, όσα δεν αντιτίθενται στον Χριστό, αλλά όχι με οφθαλμοφανείς γενικές υπηρεσίες για να τους αρέσετε, αλλά με πραγματική απλότητα καρδιάς και συνεχή φόβο Θεού.
33. Οτιδήποτε όμως κάνετε για τους κυρίους σας, κάνετε σαν να υπηρετείτε τον Χριστό, τον Κύριο, με πίστη στην καρδιά σας -όχι σαν να υπηρετείτε ανθρώπους. Έτσι, θα πάρετε κάποτε το μισθό σας από τον Κύριο.
34. Όποιος όμως από σας αδικήσει τον κύριό του, αι αδικεί συνάμα και τον Κύριο Ο Κύριος όμως ποτέ δεν κοιτάζει αν κάποιος είναι δούλος ή αφέντης, αλλά μόνο τα έργα και τα κίνητρά τους.
35. Όποιος διαπράξει αδικία, αυτός θα πάρει κάποτε από τον Κύριο το μισθό που του αξίζει. Μπορείτε σίγουρα να γελάτε εύκολα τους ανθρώπους, ο Κύριος όμως δεν μπορείνα ξεγελαστεί. Γιατί μπροστά στα μάτια Του βρίσκονται ανοικτές οι καρδιές σας.
36. Εσείς όμως αφέντες που προσφέρετε δουλειά στους υπηρέτες, να θυμάστε καλά πως και οι δούλοι και οι υπηρέτες σας είναι αδελφοί σας στο όνομα του Κυρίου Γι’ αυτό να τους καθοδηγείτε συνεχώς στο ορθό για τον Θεό! Να τους δίνετε το μισθό που τους αξίζει στον κατάλληλο χρόνο, αγάπη μέσα στο Πνεύμα του Χριστού και να θυμάστε πως όλοι μας έχουμε τον ίδιο Κύριο στους Ουρανούς και αυτός είναι ο Χριστός, ο προ αιώνων Άγιος Θεός!
37. Μην απομακρύνεστε από την προσευχή και να προσεύχεσθε με ευχαριστία ακατάπαυστα -όχι όμως με τα χείλη αλλά μέσα στο Πνεύμα και την Αλήθεια -με την απλότητα της καρδιάς και με πραγματική ευλάβεια μέσα στην Αγάπη του Χριστού, στο όνομα του Κυρίου!
38. Να προσεύχεστε όμως και για μένα, για να μου αφήνει ο Κύριος παντοτινά ανοικτές τις θύρες του ζωντανού Του Λόγου και να μπορώ πάντα να φανερώνω σε σας και σε όλους τους αδελφούς μας στο όνομα του Χριστού, τα μεγάλα Tου μυστικά και το Βασίλειό Του Γιατί κι εγώ είμαι ακόμα δεμένος στον κόσμο και είμαι ένας κοινός άνθρωπος όπως όλοι, οποίος μπορεί μόνο τότε να προφητεύει όταν ο Κύριος του ανοίγει τις θύρες του Ελέους Του.
39. Να είστε απλοί και σοφοί απέναντι στον καθένα και για τον οποιονδήποτε -ακόμα και για όσους βρίσκονται έξω- για τους Ιουδαίους και τους ειδωλολάτρες: Να μην κρίνετε κανένα -έστω κι αν είναι Σκύθης, ειδωλολάτρης, Ιουδαίος, Έλληνας ή μη Έλληνας- παρά μόνο να είστε πάντοτε σοφοί σε κάθε χρόνο και περίσταση,
40. Τα λόγια σας να είναι αρωματισμένα με Αγάπη για τον καθένα και να είναι γεμάτα με το αλάτι της πραγματικής Αλή­θειας του Θεού. Από αυτή την Αλήθεια να παίρνετε τα λόγια που λέτε στον καθένα, για να γνωρίζει κι αυτός πόσο διαφο­ρετική είναι η Θεϊκή Σοφία από την εγκόσμια γνώση.
41. Εγώ, ο Παύλος, νομίζω τώρα πως δεν παρέλειψα τίποτε για να σας δείξω τι συμβαίνει τώρα ανάμεσά σας, και πως όλα αυτά είναι σαν δηλητηριώδη ζιζάνια ή ακόμα σαν ένα κατα­στροφικό δηλητηριώδες δέντρο, του οποίου η ανάσα δηλη­τηριάζει τα πάντα Έτσι, δεν έχω τίποτε άλλο τώρα εναντίον σας.
42. Αυτό όμως, αγαπημένοι μου αδελφοί, που πρέπει να είναι πάντοτε μια αληθινή τελετουργία μεταξύ σας. είναι το να δίνετε την Τιμή μέσα στο Πνεύμα και στην Αλήθεια στον Θεό, τον Πατέρα που βρίσκεται μέσα στον Υιό Του, που από αγάπη πέθανε για μας στο Σταυρό για να μας ξαναφέρει τη Θεία Πατρότητα που έχασαν οι πατέρες μας από τον καιρό του Αδάμ.
43. Σας παρακαλώ όμως για χάρη του Θεού, να φέρετε στη ζωντανή εκκλησία του Θεού αντάξιους καρπούς μιας πλή­ρους αποστροφής από την καινούργια σας ειδωλολατρεία. Και τους καρπούς αυτούς να τους παραδώσετε στην εκκλη­σία που βρίσκεται μέσα σας και όχι σ’ αυτήν που βρίσκεται στο ναό, στα άμφια και στις οποιεσδήποτε τελετές.
44. Η Αγάπη του Θεού και το Έλεος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού ας είναι παντοτινά και αιώνια μαζί σας.
45. Το τι συμβαίνει με μένα στη Ρώμη θα το μάθετε από τον πιστό αδελφό Τυχικό, τον οποίο στέλνω σε σας -όπως και στους Κολοσσαείς που σαγηνεύονται με τον ίδιο τρόπο από τον σατανά!
46. Δώστε τους χαιρετισμούς μου σε όλους τους αγαπημέ­νους αδελφούς και στο Νυμφά και στην πιστή κοινότητα του σπιτιού του. Γιατί δίνω την μαρτυρία μου πως είναι δίκαιος και προσεύχεται για σας -όπως και γω- συνεχώς στον Θεό.
47. Να χαιρετίσετε επίσης και τους Κολοσσαείς όταν έρ­θουν σε σας. Γιατί υπάρχουν μερικοί ανάμεσά τους -που τους ξέρετε- που είναι πάντοτε δίκαιοι και πιστοί στην Αγά­πη και την Πίστη στον Θεό.
48. Όταν όμως διαβάσουν οι Κολοσσαείς το γράμμα που τους έστειλα, τότε διαβάστε το και σεις. Και σας παρακαλώ για χάρη του Κυρίου, να τους αφήσετε να διαβάσουν και το γράμμα αυτό.
49. Γιατί το έχουν το ίδιο ανάγκη όπως και σεις. Τέλος, σας παροτρύνω εδώ και γραπτώς -όπως θα κάνει και ο Τυχικός προφορικά - να διαβάσουν όλες οι κοινότητες το γράμμα αυ­τό, όπως και το γράμμα προς τους Κολοσσαείς.
50. Σας χαιρετώ και ιδιοχείρως: Να θυμάστε πως σας αγα­πώ! Το Έλεος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού ας είναι μαζί σας!
Γράφτηκε στη Ρώμη μέσω του Τυχικού και του συντρόφου του Ονήσιμου, που και οι δύο έχουν σταλεί σε σας και στους Κολοσσαείς.
* Στην παρούσα έκδοση υιοθετήθηκε η ελληνική εκδοχή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου